Bóg ma dla Ciebie plan!
------
Jak mogę być uratowanym od należnej mi kary piekła?
------
Jedność wszystkich dzieci Bożych
------
Słowo Prawdy
------
Wieczne bezpieczeństwo
------
Pan Jezus Wraca po Swoich
------
Byłem ślepy - teraz widzę!
------
Tylko dla owiec
------
[najbardziej] Niebezpieczne grupy religijne [CMS-Centrum Monitorowania Sekt]
------
Tohu-wa-Bohu [Na początku Pan Jezus Chrystus Stworzył niebo i ziemię]
------
Bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa
------
Dobra Nowina o Panu Jezusie Chrystusie w obrazkach
------
Artykuły różne
------
Specjalnie dla Ciebie
------
Judy3: wiara raz na zawsze przekazana świętym
------
Mat18-20
------
Chrystus.Jezus.pl
------
Korespondencyjny Kurs Biblijny


Start

 

Co mam czynić,

abym był uratowany?

Na to pytanie każdy człowiek musi znaleźć odpowiedź, jeżeli nie chce być na wieki zgubiony. Bogu niech będą dzięki, że to pytanie jest tak prosto postawione w Biblii i odpowiedziane, że każdy może owo pytanie i odpowiedź na nie zrozumieć. Co powinienem czynić? Kochany czytelniku, jest coś, co musisz zrobić, jeżeli chcesz być uratowany Święta Biblia w księdze Dziejów Apostolskich donosi nam w rozdziale 16, wersety 27- 34, o pewnym człowieku, który poznał, że jest zgubionym grzesznikiem i dokładnie cytując zapytał: "Co mam czynić, abym był zbawiony?" Na pierwszy krok, jaki musimy uczynić, aby być uratowani, składa się to, iż przyznamy Bogu rację, że jesteśmy grzesznikami i że jesteśmy wobec niego winni. W Biblii (Izaj. 53,6) czytamy: "Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich". W Liście do Rzymian natomiast Słowo Boże mówi nam, że każdy mężczyzna, każda kobieta, każde dziecko jest grzesznikiem. "Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego" (Rzym. 3,10-12). W wersecie 23 zostaje nam jeszcze raz powiedziane, że nie ma żadnej różnicy: "Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" Dlatego Jezus powiedział do Nikodema (w 3 rozdz. Ewangelii Jana): "Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić". Te fragmenty Pisma Świętego; jasno wykazują każdemu człowiekowi, że jest grzesznikiem. Twoje serce jest złe. Tylko Bóg potrafi je odmienić! Jeżeli chcesz być wyratowany, to musisz uznać: Jestem grzesznikiem. Jestem zgubiony i muszę zostać wyratowany. Nikt nie został wybawiony, jeśli nie przyszedł do Jezusa, uznając się za grzesznika, aby właśnie być uratowanym. Proszę cię, jeszcze dziś szukaj przebaczenia i ratunku! Proszę cię, przyznaj to dziś: jesteś biednym, zgubionym grzesznikiem zmierzającym do piekła! Zatwardziłeś swoje serce. Sprzeciwiłeś się wołaniu Bożemu. Odmówiłeś przyjęcia Chrystusa. Obojętne jest, jak dobrym wydajesz się być w oczach innych ludzi - wobec Boga jesteś grzesznikiem, i jeżeli nie zwrócisz się do Jezusa, to musisz wieczność spędzić w piekle! Potrzebujesz ratunku. O wiele bardziej niż czegokolwiek w świecie. "Jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma"(1 Jana 1,8). Wszystkie grzechy, także ukryte grzechy twojego serca będą pewnego razu ujawnione i wydane na światło. Wciąż i wciąż jesteśmy przestrzegani przed straszliwymi następstwami grzechu. "Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie" (Gal. 6,7). "Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą" (Kazn. 12,14). I to jest nieuniknionym faktem. Boży młyn miele powoli, ale jednak nadzwyczaj drobno! Jak pewną rzeczą jest, że jest Bóg w niebie, tak z całą pewnością grzech wyjdzie na jaw. Będziesz żął to, co zasiejesz. Wielu ludzi sądzi, że całkiem nieźle można żyć i z grzechem. Być może wierzą, iż można ujść przed zapłatą za grzech. Myślą, że grzech ich nie znajdzie. Wyznają pogląd, że mogą pewien krótki czas grzeszyć, a następnie odwrócić się od grzechu, bez odczucia jakichkolwiek złych następstw takiego postępowania. Niektórzy ludzie stwarzają wrażenie, jakby ich sumienie było martwe. Są ludzie, którzy śmieją się z modlitw swoich matek; klną przed swoimi żonami i kpią z wszystkich myśli o Chrystusie, niebie i Ewangelii. Wygląda tak, jakby nie mieli żadnego poczucia grzechu. Zaręczam ci dziś, teraz: Pewnego dnia ich sumienie się obudzi, a wtedy zacznie palić jak ogień, jeżeli będą dalej grzeszyć! Samobójstwo to częsty wynik dręczącego sumienia. Grzech jest jak rak, który przeżera się od wnętrza na zewnątrz i ujawnia się na powierzchni dopiero wtedy, gdy zatruje już całe ciało. Grzech nie zawsze doprowadza do natychmiastowego sądu. Często kara za grzech wyczekuje długo swego czasu. "Nikt się o tym nigdy nie dowie" mówi szatan, aby zwabić grzesznika. Nie wierz temu staremu kłamcy - ktoś się o tym dowie. Bóg powiedział, że twój grzech cię znajdzie. Niektóre ukryte grzechy w tym życiu nigdy nie zostaną ujawnione. Jednakże mimo to, w ten sposób sprawa ta się nie kończy Grzech znajdzie cię najpóźniej w dniu sądu i w piekle. Nie wierz w to, jakoby piekło miało być miejscem, gdzie surowy Bóg despotycznie więzi i ponad miarę obrzuca ludzkie dusze cierpieniami, śmiejąc się z ich bólu. - Nie! Piekło jest miejscem wiecznej kary, które każdy grzesznik sam sobie przygotuje! Grzesznik, który idzie do piekła, zbiera dokładnie to, co zasiał. Piekło jest karą za grzech. Piekło jest w pełni sprawiedliwe. Ludzie, idą do piekła, ponieważ są grzesznikami i pozostaną wiecznie w piekle, ponieważ pozostają w grzechu i w oddaleniu od Boga. Jeżeli odrzucą Chrystusa i skończą w piekle, wtedy będą dokładnie rozumieć, jak straszliwą rzeczą jest grzech: Grzech dopadnie winnego w nieugaszonym ogniu piekła, gdzie nie można znaleźć już żadnej łaski, i gdzie nie ma już żadnego odwrotu. Jedyna droga dla zgubionego grzesznika! Bóg nas, jakkolwiek złymi jesteśmy, umiłował i dał za nas umrzeć swojemu Synowi. Pan Jezus Chrystus był gotów wziąć na siebie cały gniew Boży z powodu grzechu. Nasze grzechy zostały złożone na Jezusa. On, który nie znał żadnego grzechu, stał się za nas grzechem, abyśmy my byli usprawiedliwieni (2 Kor. 5,21). Moje, twoje, oraz grzechy całego świata były złożone na niego. Kto jest gotów uznać zastępstwo Jezusa, przyjąć go jako wybawiciela, otrzymuje przebaczenie i zostaje uchroniony przed straszliwymi konsekwencjami grzechu. Jeżeli nie chcesz przyjąć Jezusa, nie chcesz w nim szukać swego schronienia, to będziesz prześladowany przez swoje własne grzechy i możesz być pewien wiecznego potępienia! Nie jesteś też w stanie niczego uczynić, aby zasłużyć na zbawienie. Nie możesz być uratowany przez dochowanie wierności dziesięciu przykazaniom, ponieważ Biblia mówi bardzo wyraźnie, że nie dochowałeś tej wierności. W Liście do Rzymian 3,20 jest napisane: "...z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek". To samo zostało nam przekazane w Liście do Galacjan 3,11: "A że przez zakon nikt nie został usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie". Wiele miejsc w Świętej Biblii jasno wskazuje na to, że człowiek nie może być zbawiony przez spełnianie dobrych uczynków "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił" (Efez. 2,8-9). Uczynimy zatem dobrze, jeżeli przyznajemy, że żaden człowiek nie może zarobić na swoje zbawienie, ani też nikt sam siebie nie może zbawić. Grzech może zostać zmazany tylko przez krew, ponieważ, jak czytamy w Świętej Biblii: "Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia (przebaczenia)" (Hebr. 9,22). Apostoł Piotr mówi nam, że wszyscy zostali wykupieni przez krew Chrystusa: "Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego" (1 Piotra 1,18-19). Wielu ludzi uważa, że można uzyskać zbawienie, włączając się w społeczność jakiegoś kościoła. Ale twoja przynależność kościelna w żadnym wypadku cię nie wyratuje! Inni sądzą, że można być usprawiedliwionym, jeżeli przyjmie się jakiś dogmat, wierząc w określone rzeczy, fakty czy naukę. Ale to nie jest prawdą! Niektórzy myślą, że byliby zbawieni, gdyby wiedli dobre życie; oznacza to, że trzeba pracować, modlić się, dać się ochrzcić, uczęszczać do kościoła, dawać datki ze swoich pieniędzy, brać udział w wieczerzy Pańskiej itd. To jednak nie wystarcza. Moralne i nienaganne życie albo członkostwo w jakiejś wspólnocie chrześcijańskiej, nie mają, z punktu widzenia nadziei na zbawienie, żadnej wartości; bo Bóg ratuje nas nie z powodu uczynków jakie spełnialiśmy. Zbawienie leży jedynie w Jezusie Chrystusie - w jednej osobie! Jezus woła cię dziś! "Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie" (Mat. 11,28-30). Święta Biblia jest pełna obietnic i zaproszeń. Bóg wciąż szuka grzeszników zaprasza ich i prosi, aby pozwolili się wyratować. Jeżeli jesteś daleki od Boga, to nie jest to Bożą winą. On cię kocha, szuka i woła! "Jakom żyw - mówi Wszechmogący Pan - nie mam upodobania w śmierci bezbożnego" (Ez. 33,11). Jezus mówi: "Tego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz" (Jana 6,37)! Jakże bardzo zależy mu na tym, aby ludzie do niego przyszli. Nikt nie zostanie odrzucony! Nikt nie zostanie odepchnięty! Powinieneś przyjść do Chrystusa! To jest twoje zadanie! To dlatego Jezus powiedział: "Przyjdź do mnie!" I żaden grzesznik nie zostanie wybawiony, jeżeli sam nie przyjdzie do Boga. Jeżeli chcesz być wyratowany, przyjdź do Jezusa! On mówi: "Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie" (Jana 14,6). On jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi! "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich" (1 Tym. 2,5-6). "I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz. Ap. 4,12). Jezus sam przejmuje nasze grzechy i problemy, jeżeli Mu je zaniesiemy. Nie wyznacza do tego zadania żadnego kaznodziei, żadnego księdza, żadnego kościoła, nawet żadnego anioła w niebie, aby czynił to za niego. Jezus sam jest jedyną Drogą. I On zaprasza każde obciążone serce: "Przyjdź do Mnie..., znajdziesz ukojenie". Skąd tyle samobójstw w obecnym czasie? - ponieważ ludzie nie mają pokoju duszy. Dlaczego każdego roku tysiące osób stają się ofiarami duchowych chorób? Wszędzie ludzie zauważają, że ten świat nie może dać ukojenia. Ale Jezus mówi: "Chodźcie do Mnie, a znajdziecie pokój dla dusz waszych ". Nasi ojcowie spali na słomianych materacach; dziś łóżka nie są w stanie być wystarczająco wygodne. Ten pożałowania godny świat usiłuje znaleźć ukojenie w miękkich materacach, zamiast dla sumienia i niespokojnego serca szukać pokoju. A przecież Jezus obiecał dać pokój! Także twoje serce nie jest zaspokojone. Bo Święta Biblia mówi: "Nie mają pokoju bezbożnicy" (Izaj. 57,21). Kochany czytelniku, nie możesz znaleźć ukojenia, nie możesz mieć pokoju, jeżeli nie znajdziesz go jedynie w Jezusie. Bo Jezus obiecał ukojenie dusz. Ludzie wierzą, że pieniądze dadzą im zaspokojenie. A jednak one wciąż ich niewolą i czynią niewolnikami interesów i trosk wszelkiego rodzaju. Pieniądze przynoszą odpowiedzialność, nie zaś pokój czy ukojenie. Tylko Jezus może dać duszy ukojenie. Przynieś mu swoje ciężary, troski i wszystkie swoje grzechy! Wolno ci przyjść do Jezusa, niezależnie od tego, jak podłe są twoje grzechy, jak złe jest twoje serce. Ważne jest jedynie to, abyś chciał być uwolniony od grzechów i chciał znaleźć ukojenie dla swojej duszy. Niech Panu Bogu będą dzięki za tak wielkiego Wybawiciela! Środkiem do uzdrowienia dla wszystkich twoich ciężarów, trosk, nieszczęść, rozczarowań i przygnębienia jest Boże wołanie: "Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja dam, wam ukojenie!" Oto jest prosta Boża droga do naszego zbawienia. Jesteś grzesznikiem. Twoje serce jest złe. Sam siebie nie możesz wyratować. "Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego" tak powiedziane jest w Liście do Hebrajczyków 10,31. Pismo Święte mówi dalej: "Nasz Bóg jest ogniem trawiącym" (Hebr. 12,29). Gniew Boży jest czymś strasznym! Jednak ten oto święty Bóg, który jest zasmucony z powodu naszych grzechów, który jest gniewny wobec nieskłonnych do pokuty, ludzi twardego serca, buntowniczych i złych, oto On przygotował jedną drogę, na której można zostać uratowanym. Tą drogą jest jego Syn, Pan Jezus Chrystus! Zapłatą za grzech jest śmierć oraz wieczne potępienie; jednak darem Bożym jest życie wieczne! Proszę cię, dziś jeszcze szukaj Bożego przebaczenia i ratunku! Jezus zmarł dla ciebie, za twoje grzechy! Jego krew została dla ciebie wylana. Weź przez wiarę to wybawienie w osobiste posiadanie! Słowo Boże mówi: "Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony" (Dz.Ap. 16,31)! Nie oznacza to jednak, że wystarczy wierzyć, iż istnieje jeden Bóg i Zbawiciel. Demony też wierzą i drżą (Jak. 2,19). Nie możesz po prostu wierzyć w prawdę o Jezusie; musisz w niego wierzyć! To znaczy zdać się całkowicie na niego i zdobyć się na to, by jemu przedłożyć swoje życie i przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego wybawiciela. A jak to jest z pokutą? Pismo Święte wyjaśnia, że Bóg "wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali" (Dz.Ap. 17,30). W innym miejscu wskazuje: "Jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie" (Łuk. 13,3-5). Z całą pewnością pokuta (upamiętanie się) należy do Bożego planu ratowania nas. Jednakże ludzie nadal nie rozumieją, co oznacza pokuta, i na ogół panuje mniemanie, że pokuta oznacza czas płaczu i biadolenia nad grzechami. Nie zrozum mnie źle. Bóg chce, abyś miał pokutne nastawienie, skruszone serce z powodu swoich grzechów. Deptałeś bowiem po krwi Jezusa i Bożej łasce. Roztrwoniłeś lata swojego życia, których nie będziesz mógł przeżyć ponownie. Służyłeś grzechowi i diabłu. Jest co opłakiwać, i nie będę rozczarowany, jeżeli odczujesz w swoim sercu żal i głęboki wstyd, że tak źle potraktowałeś Boga, który znosił cię w swej cierpliwości, i Zbawiciela, który umarł za ciebie i dla ciebie. Nie będę się dziwić, jeżeli nie będziesz mógł powstrzymać łez. Ale chciałbym przy tym jasno powiedzieć, że nie ma żadnego wpływu na twoje zbawienie fakt, czy wylejesz dużo, czy mało łez. Powinieneś żałować swoich grzechów, porzucić je i wstydzić się ich! Pokuta oznacza dosłownie zmianę nastawienia wobec Boga i grzechu. Uznanie tego, co jako złe było dopuszczalne, aby to czynić, teraz jako niedopuszczalne. Pokuta znaczy tyle, że się jak najpoważniej, z całego serca odwracasz od swoich grzechów oraz ufasz Jezusowi Chrystusowi, że cię uratuje! Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi i nikt nie musi iść z powodu swoich grzechów na potępienie. Ale wyratowani są tylko ci, którzy przychodzą do Jezusa w żalu i pokucie, którzy Jego łaskę osobiście w wierze przyjmują. Zbawienie, którego Jezus Chrystus dokonał dla wszystkich ludzi na krzyżu, nie wywoła w twoim życiu żadnego pozytywnego skutku, jeżeli ty osobiście, świadomie nie opowiesz się w swoim sercu za Jezusem Chrystusem. To zbawienie musi się stać twoim udziałem. Natychmiastowe wybawienie! Nigdzie w Piśmie Świętym nie czytamy, aby człowiek musiał najpierw czekać, biadać i płakać nad swoimi grzechami, zanim będzie mógł zaufać Jezusowi i zostać wybawionym. Wybawienie dzieje się natychmiast. To, co dziś cię powstrzymuje, aby nie zostać wyratowanym, to zło twojego serca, które trzyma się grzechu i nie spieszy się do Jezusa, by zostać zbawionym. Proszę cię, jeszcze w tej minucie odwróć się ze wstydem i żalem od swojego grzechu! Zaufaj Jezusowi Chrystusowi, ponieważ On chce cię ratować! W Liście do Rzymian 10,13 czytamy: "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie". Pan daje grzesznikowi odwagę do modlitwy, a Sam słucha i wysłuchuje modlitw grzesznika, gdy ten zwraca się w zaufaniu do Jezusa Chrystusa jako swojego Wybawiciela. Zarówno Bóg Ojciec, jak i Syn Boży jest miliony razy więcej zainteresowany tym, aby ratować grzesznika, niż sam grzesznik swoim wybawieniem. Bogu niech będą za to dzięki, że nie muszę żebrać u niego o odpuszczenie moich grzechów! On chce tego natychmiast dokonać, jeśli tylko ja jestem gotów i mu je zanoszę! Co powinienem czuć? Niektórzy ludzie uważają, że odmiana serca jest sprawą uczuć. Ale Biblia nigdzie nic nie mówi o tym, aby trzeba coś czuć, by być zbawionym. Uczucia poszczególnych ludzi są częstokroć bardzo różne. Nie zostajemy jednak wyratowani przez uczucia, lecz przez zdanie się na Jezusa Chrystusa! Droga jest prosta i możesz nawet w tym momencie być wybawionym, jeżeli tylko tego chcesz. Z pewnością zdajesz już sobie sprawę, drogi czytelniku; że jest to wyłącznie twoją własną winą, jeżeli idziesz na potępienie. Czy chcesz nadal trzymać się grzechu i iść do piekła, pozostając nieugiętym? Nic lepiej nie potwierdzi zła tkwiącego w twoim sercu jak odsunięcie tej okazji na bok. Możesz być teraz, w tej minucie zbawionym! Wybierz niebo, a nie piekło! Wybierz Chrystusa, a nie szatana! Nie daj się dłużej już zwodzić diabłu. Twoje ociąganie się mogłoby zaprowadzić twe zatwardziałe serce, zmarnowane życie i udręczoną duszę do piekła. Drogi czytelniku! Nie jest przypadkiem, że czytasz ten oto artykuł. Bóg ma wspaniałe zamiary wobec ciebie, Jezus cię kocha! On może ci pomóc i chce cię wyratować!

Jeśli pragniesz posiadać drukowaną wersję tego artykułu, możesz nabyć go u Wydawcy: Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej, ul. Cicha 22, 40-116 Katowice – Dąb

Czytaj Biblię - Słowo Boże

 

* * *   * * *   * * *

 

artykuły o podobnej tematyce:

[  Wąska Droga – AW Pink  ] [  Pewny przewodnik do nieba – J. Aleine  ] [  Prosty Boży Plan Zbawienia – F Porter  ] [  Prawdziwy charakter religii rzymskiej – J. N. Darby  ] [  Religia rzymska w świetle Słowa Bożego – R. Bennet  ] [  Czy jesteś narodzony na nowo? – JC Ryle   ] [   Droga Zbawienia – AW Pink   ]

 

* * *   * * *   * * *

 

Bardzo pomocnym w codziennym studium Biblijnym jest kalendarz z codziennym rozważaniem fragmentów Biblii – obecnie najlepszy na polskim rynku taki kalendarz {Kalendarz Chrześcijański „Dobre Nasienie”} możesz zakupić pod adresem:

RLCh – Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej

Pod adresem: http://www.DobreNasienie.own.pl/ możesz zamówić bezpłatną subskrypcję treści kartek z tego kalendarza na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej!

 

***    ***    ***

 

Jeśli pragniesz otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, rozpocząć regularne poznawanie nauk Pisma Świętego (korespondencyjnie lub spotykając się z Chrześcijanami), albo masz pytania odnośnie Bożych wymagań względem Ciebie, możesz się z nami skontaktować, proszę pisz pod adres:

CMS - Chrześcijańska Misja do Studentów

skryt. poczt. nr 328, PL 50-950 Wrocław 2

 

* * *   * * *   * * *

kontakt przez internet:

http://mat18-20.Jezus.pl/ poczta elektroniczna: mat18_20@wr.onet.pl

inne strony internetowe godne polecenia: http://Judy3.own.pl/

http://Chrystus.Jezus.pl/                                                     http://cms.kdm.pl/

http://NowyTestament.own.pl/                           http://www.Brzeg.own.pl/

http://www.DobreNasienie.own.pl/                    http://www.kki.net.pl/~marnatha

 

* * *   * * *   * * *

 

Kim jesteśmy i w co wierzymy? Zgromadzamy się jako Chrześcijanie, w prostocie tylko do imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, i nie mamy żadnych denominacyjnych powiązań (1 Koryntian 1:9-10). Jesteśmy znani jako "bracia", imię jakiego używał dla nas Sam Pan Jezus (Ew. Łukasza 8:21, Hebrajczyków 2:11-12). Wierzymy, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym (2 Tymoteusza 3:16) w którym On Objawił Siebie i Swoje zamysły - swoim stworzeniom (Hebrajczyków 4:12-13). Wierzymy że każdy potrzebuje Zbawiciela, i że Biblia przedstawia Tego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, Który dokonał doskonałego przebłagania za nasze grzechy na krzyżu Golgoty (Rzymian 3:23, Dzieje Ap. 13:38-39, 1 List Jana 5:12-13). Ponadto, wierzymy, że wszyscy którzy przyjmą poselstwo Ewangelii są "narodzonymi na nowo" (1 List Piotra 1:23), zapieczętowanymi przez Ducha Świętego (Efezjan 1:13), członkami Ciała Chrystusowego (1 Koryntian 12:12-13). Wierzymy, w ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, po Jego Oblubienicę, czyli Zgromadzenie. Jego Powrót może nastąpić w każdej chwili (1 Tesaloniczan 4:13-18, Efezjan 5:25-27). Oczekując tej błogosławionej nadziei (Tytusa 2:13), także wierzymy, że największą potrzebą każdego człowieka i całego świata jest powrót do nauki Słowa Bożego, przez którą jedynie jest możliwe duchowe przebudzenie (Hebrajczyków 4:12). Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego za nasze grzechy, Wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia i Powracającego ponownie w celu zabrania Jego Zgromadzenia (Kościoła) do domu Ojca (1 Koryntian 15:3, Rzymian 4:25, 1 Tesaloniczan 4:13-17, Ew. Jana 14:1-3, Hebrajczyków 9:24-28).


Jak mogę być uratowanym od kary piekła? & Jedność wszystkich dzieci Bożych & Słowo Prawdy & Wieczne bezpieczeństwo & Bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa & Pan Jezus Wraca po Swoich & Byłem ślepy - teraz widzę! & Tylko dla owiec & {najbardziej} Niebezpieczne grupy religijne [Centrum Monitorowania Sekt] & Tohu-wa-Bohu [Na początku Pan Jezus Chrystus Stworzył niebo i ziemię] & Dobra Nowina o Panu Jezusie Chrystusie w obrazkach & artykuły różne & przygotowane dla twojego pierwszego taty i jego aniolow& Jesteś w Jego rękach & Droga Zbawienia& Czy jesteś narodzony na nowo? & ALARM DLA NIENAWRÓCONYCH& Wąska droga i ciasna brama& DO KOGO NALEŻYSZ? & rozkaz Pana i argumenty szatana& o tym w jaki sposób GO zamordowales & RLCh-Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej & wąska ścieżka która prowadzi do życia& SPRAWIEDLIWY BÓG I ZBAWICIEL& Prawdziwy charakter rzymskiego katolicyzmu & Zgubiony i Znaleziony& człowiek pobożny miłuje Słowo Boże& Judy3: wiara raz na zawsze przekazana świętym & Mat18-20 & Chrystus.Jezus.pl & czytaj uważnie & Jak stać się chrześcijaninem

 

Reklama:

 

Czytaj codziennie Biblię - Słowo Boże